Pidämme opetussuunnitelman perusteita pääosin onnistuneina ja kansanopistojen moninaisuutta ja sivistystehtävää sekä oppivelvollisuusuudistuksen tavoitteita tukevana. Pyydämme kuitenkin kiinnittämään huomiota luvun 1 ja 5 muotoiluun.

1. Koulutuksen tehtävä ja rakenne

Kansanopistojen sivistystehtävä on kuvattu hyvin tekstissä. Koemme kuitenkin että kohderyhmän määrittely on liian kapea. Luonnoksessa ”koulutus on tarkoitettu nuorille, jotka eivät löydä opiskelupaikkaa peruskoulun jälkeen tai jotka ovat keskeyttäneet opintonsa toisella asteella”. Mielestämme kohderyhmään tulisi sisällyttää kaikki peruskoulunsa päättävät nuoret, jotka haluavat sivistyä ja kasvaa ihmisenä ennen toisen asteen koulutukseen siirtymistä. Vapaan sivistystyön oppivelvollisuuskoulutusta ei tule kuvata yksin toissijaisena vaihtoehtona.

Koulutuksen kestoon liittyen lähinnä teknisenä korjauksena esitämme, että tekstiin lisätään maininta vaikeasti vammaisille järjestettävästä koulutuksesta osana koulutustehtävää oppivelvollisuuslakiesitystä vastaavassa muodossa: ”koulutuksen kestosta voidaan kuitenkin poiketa, jos kansanopiston ylläpitäjän 4§:ssä tarkoitetun ylläpitämisluvan pääasiallinen tai osittainen koulutustehtävä on vaikeasti vammaisille järjestettävä koulutus”.

5. Opetuksen tavoitteet ja opiskelijan osaaminen

Monikulttuuristuvan ja globalisoituvan yhteiskunnan haasteita ei ole näkemyksemme mukaan perusteissa riittävästi tunnistettu. Laki vapaasta sivistystyöstä edellyttää, että koulutus edistää muun muassa moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Lain tavoitteiden saavuttaminen ja muuttuvassa yhteiskunnassa menestyminen edellyttävät arvopohdintaa, uskontojen ja katsomusten ymmärtämisetä sekä kykyä katsomusten väliseen dialogiin. Opetuksen yleisenä tavoitteena on muun muassa tukea opiskelijaa jäsentämään omaa maailmankatsomustaan, mutta tämä tavoite ei riittävästi realisoidu yhteisissä opintosisällöissä. Esimerkiksi katsomusaineiden sisältöjä, etiikkaa, filosofiaa ja arvopohdintaa tulee sisällyttää Vuorovaikutus- ja viestintätaitojen (5.4) tai Aktiivisen kansalaisuuden (5.6) tavoitteisiin.

Lausunnon keskeinen sisältö

1. Kohderyhmän tulee olla luonnoksen esittämää laajempi.

2. Oikeus poiketa annetusta koulutuksen kestosta tulee olla myös silloin kun vaikeasti vammaisille järjestettävä koulutus on osana ylläpitäjän koulutustehtävää.

3. Arvopohdintaa, uskontojen ja katsomusten ymmärtämistä sekä kykyä katsomusten väliseen dialogiin tulee sisällyttää yhteisiin opintoihin.

Kalajoella 5.11.2020

Niko Rantanen, rehtori